สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา

Publish 2017-09-03 13:34:48

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินสดับพระธรรมเทศนา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์ทานกัณฑ์" ๒๐๙ พระคาถา แสดงโดย พระครูโฆษิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานครโดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศน์มหาชาติ โดยสังเขปดังนี้ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติด้วยประการต่าง ๆ สำหรับที่พุทธมณฑล อันเป็นสถานที่สำคัญของชาติ มหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เริ่มจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ สำหรับปีนี้เป็นปีที่ ๒๗ โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการเทศน์มหาชาติเป็นองค์เทศน์ มีสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม สำนักงาน ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ สำหรับเงินรายได้ในการจัดงานครั้งนี้จำนำเข้ากองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลต่อไป


จากนั้น นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ รวม ๖๘ ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ

ในการนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับเสด็จและฟังพระธรรมเทศนา ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน