ปัจจุบันหมอพยาบาลเปลี่ยนไปเห็นเงินตราสำคัญกว่าวิชาชีพ ความไว้วางใจของปชช. ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทนศ.การแพทย์

ปัจจุบันหมอพยาบาลเปลี่ยนไปเห็นเงินตราสำคัญกว่าวิชาชีพ ความไว้วางใจของปชช. ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทนศ.การแพทย์

Publish 2017-09-25 09:47:22

จากกรณีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน เฝ้า ถวายคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเริ่มปีการศึกษา 2560

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทนทุกข์ทรมานมาก่อนหน้านี้ อาชีพแพทย์ หมอ พยาบาล อาชีพนี้ประชาชนให้ความนับถือ เชื่อถือ เคารพอย่างมาก เพราะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น แต่ห้วงเวลานี้ สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไป ด้วยตัวของหมอ พยาบาลเอง ที่เห็นเงินตราสำคัญกว่าวิชาชีพ ความไว้วางใจของประชาชน อยากให้คนเคารพต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมีจริยธรรม ดำรงอยู่ให้ถือหลักเมตตากรุณาเป็นหลัก


อย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถาบันเพื่อพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข รวมทั้งพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน