พระจริยวัตรที่งดงาม...พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงก้มกราบแทบพระบาทสมเด็จพระเทพฯ ถวายช่อดอกไม้ (ภาพชุด)

พระจริยวัตรที่งดงาม...พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงก้มกราบแทบพระบาทสมเด็จพระเทพฯ ถวายช่อดอกไม้ (ภาพชุด)

Publish 2017-11-22 14:50:44

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้นในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประทานถวาย เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตร และด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงสนพระทัยอย่างยิ่งในด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


โดยทรงเข้าศึกษาพร้อมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งยังทรงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการ ซแรย์ อทิตยา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรของชุมชนที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและยั่งยืน โดยมีแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน