สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯปลด-ถอดยศขรก.ในพระองค์ ประพฤติชั่วร้ายแรงมีสัมพันธ์ชู้สาว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯปลด-ถอดยศขรก.ในพระองค์ ประพฤติชั่วร้ายแรงมีสัมพันธ์ชู้สาว

Publish 2019-03-02 09:08:32


จากกรณีเมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

  

ร้อยตรี ชัด บุญเรือน ตําแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ 2 หมวดปฏิบัติการที่ 1 หมวดมาตรฐานงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง กองร้อยราชสํานักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสํานัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง กล่าวคือ มีบุตรและภรรยาแล้วไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนและความแตกร้าวให้กับครอบครัว สร้างความเสื่อมเสียให้หน่วยงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตําแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชย์ "คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช"
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 145นายมีร้อยเอก ชวิน แน่นหนา
-ราชกิจจาแพร่เผยประกาศ โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นหน้าที่นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อำพน-พล.อ.อภิรัชต์" เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน