ราชกิจจา แพร่ประกาศ  โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชย์  คุณพลอยไพลิน -  คุณสิริกิติยา

ราชกิจจา แพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชย์ คุณพลอยไพลิน - คุณสิริกิติยา

Publish 2019-05-07 21:44:44


ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๖ ข  ประกาศ เรื่อง    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์    

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน  และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้๑. คุณพลอยไพลิน เจนเซน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่  ๒


๒. คุณสิริกิติยา เจนเซน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒

 

คุณพลอยไพลิน เจนเซน และ คุณสิริกิติยา เจนเซน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันราชกิจจา แพร่ประกาศ  โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชย์  คุณพลอยไพลิน -  คุณสิริกิติยา

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯองค์โสมสวลีฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
-ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชย์ 2 ตำรวจ
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลด ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล พ้นจากบุคคลล้มละลาย
-ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน