ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Publish 2019-05-22 13:09:24


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีใจความสำคัญว่า

 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

  

 

ขอบคุณเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ความหมาย พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ราชกิจจาแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

-ครม.มีมติ ให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน