ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

Publish 2019-05-30 21:07:20


 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 ทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร เป็นคนไร้ความสามารถ 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร  เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔o-๘๕-๘)  เป็นคนไร้ความสามารถ ร่วมกับผู้ร้อง

 


คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๔๓๕/๒๕๓๘
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ พ ๖๔๐/๒๕๓๘


ด้วย หม่อมราชวงห์เตือนเตน กิติยากร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากรร่วมกับผู้ร้อง
ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า เมื่อหม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร ผู้ร้องในฐานะผู้อนุบาลของ หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถ ชราภาพมากแล้วและสุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรง ไม่สามารถที่ทำหน้าที่ผู้อนุบาลไต้อย่างเต็มที่ ผู้ร้องในฐานะมารดาและเป็นผู้อนุบาลย่อมมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้อนุบาลร่วมได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘ ผู้ร้องไม่สามารถทำหน้าที่อนุบาลไต้อย่างเต็มที่เช่นเดิม  และหม่อมหลวงทยา กิติยากร กับหม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร เป็นญาติสนิทเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลหม่อมหลวงรมย์ กิติยากรคนไร้ความสามารถ จึงเห็นสมควรตั้งหม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถร่วมกับผู้ร้อง

 

 


  จึงมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาลหม่อมหลวงรมย์ กิติยากร (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔๕๑-๘๘) เป็นคนไร้ความสามารถ
ร่วมกับผู้ร้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม wศ. ๒๕๖๒
ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
ผู้พิพากษา

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/040/T_0006.PDF

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน