เป็นบุญอย่างที่สุดในชีวิต ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่พระพี่เลี้ยง ในหลวง ร.๑๐

เป็นบุญอย่างที่สุดในชีวิต ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่พระพี่เลี้ยง ในหลวง ร.๑๐

Publish 2019-06-06 16:09:02


วันนี้ (06/05/2562) เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ได้ประกาศเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2 แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดย ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (สกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นธิดาคนใหญ่ของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน ได้แก่ 

1.อธึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

2.จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรีไทย

3.พลโทอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตราชองครักษ์

4.นายแพทย์เสนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

5.ณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง

6.มณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว อดีตเลขานุการกรมชลประทาน

ท่านผู้หญิงอภิรดี จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 

 ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่

1.กรองใจ บุนนาค

2.กุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ

3.กุลยา ฉิมคล้าย

4.ดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ

นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างพ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พ.ศ. 2501 และเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานภายในของพระองค์ด้วย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน