ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน31ราย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน31ราย

Publish 2019-06-07 17:13:14


วันนี้ (07/06/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 31 คน ดังนี้ ๑. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. พลต ารวจโท สกลเขต จันทรา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๔. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๕. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๖. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๗. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๘. พลตรี ธราธร บัวทรัพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๙. พลตรี ปรีชา น้ำฟ้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๐. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๑. พลตรี มานพ ลอยเมฆ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๒. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๓. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๔. พันเอก กิ่งเพ็ชร แก้วสำอางค์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๕. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๖. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๗. พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๘. พันโท เอกชัย คู่กระสัง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๑๙. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๐. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๑. พันตรี วันนิวัติ คำวิลัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๒. พันตรี ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๓. นาวาตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๔. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๕. นายเสน่ห์ ทะนันชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๖. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๗. นายอรรถพงศ์ เกิดเกียรติพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๘. นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒๙. นายถนอม กรมวังก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๐. นายพศวัต เพ็ชรก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๓๑. นายสุนทร วิไล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันอ่านข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้อง :

เป็นบุญอย่างที่สุดในชีวิต ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่พระพี่เลี้ยง ในหลวง ร.๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ทรงหยุดขบวนรถพระที่นั่ง เพื่อให้รถพยาบาลขับไปก่อน

ย้อนชม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เสด็จในขบวนพยุหยาตราฯ เคียงข้างในหลวง ในฐานะพระราชองครักษ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน