โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์ - พ.ต.อ.ณรัชต์  เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์ - พ.ต.อ.ณรัชต์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

Publish 2020-09-15 13:44:06


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้  งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 รายทั้งนี้เนื้อความสั่งสำนักพระราชวังที่  182 / 2563   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานพระบรมราชานุมัติ  รับโอนข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย  จำนวน 2 รายฉะนั้น โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารค่าราชบริพาร ในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยรถราชการ และค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563 

 

จึงให้รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน  2 ราย   คือ  พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองเลขาพระราชวังระดับ 11   และ  พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

 

ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป   ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์. สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

 


 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน