ในหลวง ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ 23 นาย

ในหลวง ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ 23 นาย

Publish 2020-12-08 09:21:11


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 และสังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13  และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 23 นาย ดังนี้ 

 

 

 

 

>> Lazada ลดจุกๆ แจกสุขส่งท้ายปี สนใจคลิก <<ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน