รับทราบโดยทั่วกัน!! ธนาคารกรุงเทพ แจ้งระงับบริการช่องทางอินเตอร์เน็ต 23-34 ม.ค. นี้

รับทราบโดยทั่วกัน!! "ธนาคารกรุงเทพ" แจ้งระงับบริการช่องทางอินเตอร์เน็ต 23-34 ม.ค. นี้

Publish 2016-01-22 08:36:14

     ธนาคารกรุงเทพ แจ้งระงับให้บริการช่องทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางบนโทรศัพท์มือถือชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ถึงเวลา 16.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในส่วนของช่องทางให้บริการอิเล็กทรอนิกส์        ธนาคารกรุงเทพ แจ้งระงับให้บริการช่องทางอินเทอร์เน็ตและช่องทางบนโทรศัพท์มือถือชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของคืนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ถึงเวลา 16.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารในส่วนของช่องทางให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สู่การขยายรูปแบบการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับช่องทางบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ ของธนาคาร เช่น บัวหลวงเอทีเอ็ม ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

       จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้า และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ จึงได้เลือกช่วงเวลาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุด หากลูกค้ามีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333