กรมอนามัย มอบ ส้วมสุขอนามัยฯ ให้ ร.ร.พระปริยัติธรรม หลังพบไม่สะอาด-เสี่ยงต่อการเกิดโรค !!

"กรมอนามัย" มอบ "ส้วมสุขอนามัยฯ" ให้ ร.ร.พระปริยัติธรรม หลังพบไม่สะอาด-เสี่ยงต่อการเกิดโรค !!

Publish 2016-07-29 15:59:01

วันนี้ (29 ก.ค. 59)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีระยะที่ 2 ปี 2559 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ว่า ตั้งแต่ปี 2552 กรมอนามัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดน่าน เชียงราย แพร่   ต่อมาเพิ่มพะเยาลำปาง ศรีสะเกษ รวม6 จังหวัด สามเณรที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการเรียนปกติได้ มีโอกาสเข้าถึงระบบบริการสุขภาพน้อย และขาดการส่งเสริมสุขภาพส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เสี่ยงต่อการเกิดโรค และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจากการสำรวจภาวะสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ กรมอนามัย ปี 2556 พบว่า สามเณรอ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ 18 ฟันผุ ร้อยละ 39 เหงือกอักเสบ ร้อยละ 53 ตรวจผิวหนัง ทั่วร่างกายพบลักษณะอาการผิดปกติ อาทิ ผิวหนังมีกลาก ร้อยละ 3 มีแผล ร้อยละ 5 ผมและศีรษะมีเชื้อราบนหนังศีรษะ    ร้อยละ 11 และมีรังแค ร้อยละ 9 รวมถึงแหล่งน้ำบริโภคส่วนใหญ่เป็นน้ำประปา ร้อยละ 46 น้ำบรรจุขวด ร้อยละ 24 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพของส้วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม พบว่าไม่สะอาด ร้อยละ 16 มีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 51 มีส้วมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นส้วมชาย 1 ห้อง ไม่มีที่ปัสสาวะชาย มีทั้งส้วมแบบนั่งยองและนั่งราบ ร้อยละ 45 ไม่แยกชายหญิง ร้อยละ 43 และมีสภาพไม่ปลอดภัย ประตูชำรุด พื้นมีน้ำขัง ลื่น เปียกชื้น
นายจรัญ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2557-2558 กรมอนามัยได้จัดทำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและปรับปรุงส้วมโรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดารจนบรรลุผลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขยายผลโครงการในระยะที่ 2 ปี 2559 ตามความขาดแคลนและความจำเป็นของโรงเรียน รวมถึงได้อบรมถวายความรู้และให้ความรู้ด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย ทันตสุขภาพ บริหารกาย สุขอนามัย คุณภาพน้ำดื่มและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่สามเณร นักเรียน ครู และประชาชนในชุมชน อันจะช่วยให้นักเรียนและสามเณรมีภาวะโภชนาการดี สุขอนามัยดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 

“ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ส่งมอบส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป้าหมาย 7แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสุวรรณ     คณานุสรณ์ อำเภอดอกคำใต้ โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ โรงเรียนวัดปัวดอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โรงเรียนร้องเข็มวิทยา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่” นายจรัญ กล่าว


นายจรัญ กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาฯ ระยะที่ 2 ปี2559 นี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้สร้างและปรับปรุงส้วมโรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดารขยายผลตามความขาดแคลนและความจำเป็นของโรงเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เช่น บริษัทองค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุน กพด. ปูนซีเมนต์ สุขภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดารติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวอัจจิมา วรรณโร