ช้าดีกว่าไม่ทำ!! มท.จับมือ18หน่วยงานใช้เลข13หลัก เชื่อมฐานข้อมูลมุ่งสู่การบริการวันสต็อปเซอร์วิสผ่านออนไลน์

Publish 2016-09-22 13:33:44

วันนี้ ( 22 ก.ย.)  ที่กระทรวงมหาดไทย  เมื่อเวลา 09.30 น. มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ของ 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยจะร่วมพัฒนา และปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลจากฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ
         

โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ  ร่วมแถลงว่าการใช้ประโยชน์จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะช่วยให้การบริการของรัฐด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ขอใช้บริการ และสามารถขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในอนาคต ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง เช่น ข้อมูลบริการจัดหางาน บริการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา ข้อมูลเกษตรกร 2. กลุ่มปรับปรุงระบบงานรองรับการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ใบเดียว หรือสมาร์ทการ์ด เช่น การรับแจ้งความเอกสารหาย 3. กลุ่มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ เช่น การให้บริการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ ตลอดจนให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม