ได้รับการตอบรับ อย่างดี โครงการ”นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่

ได้รับการตอบรับ อย่างดี โครงการ”นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่

Publish 2018-02-13 22:38:18

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นดำริของ

ท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมุสลิมในทุกภาคส่วนที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๓๒ มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง และการปรับตัวในการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขกับเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยสืบไป อันเป็น

 
การสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้สังคมไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นปรานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการศาสนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมกันจัด โดยมีนักศึกษาที่จะเข้าร่วมชุดแรก


จำนวน ๑๓ มหาวิทยาลัย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในช่วงบ่ายได้รับความร่วมมือจากองค์กรศาสนาให้เกียรติร่วมสานเสวนากับเยาวชนมุสลิมให้ เพื่อหาแนวทางให้เยาวชนได้นำองค์ความรู้กลับไปพูดคุยกับครอบครัว ชุมชน อันเป็นบ้านเกิดของเยาวชนให้เข้าใจและช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสืบไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต