โครงการสานต่อที่พ่อทำ ยังเดินหน้าช่วยเหลือ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการสานต่อที่พ่อทำ ยังเดินหน้าช่วยเหลือ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Publish 2018-02-13 23:01:04

วันที่3ก.พ.61เวลา15.30น. พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ. ผอ.ศปร.บก.ทท. นายประสพโช ค บุญมี รอง หน.คทง.สานต่อที่ พ่อทำ/ประธาน ผกร.32 ใน นรด. นายวงศกร นุ่มชูพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง(เขต8) นายอรุณ เสน่ห์ ผอ.สนง.ทล.เขต18 พล.ต. ธีรสาสน์ แสงแก้ว เลขาฯ คทง. สานต่อที่พ่อทำ/ผทค.บก.ทท. ชรก.ศปร. พ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทั ยสกุล ผช.เลขาฯคทง.สานต่อที่พ่อทำ และนายภมร บุญเติม ผู้แทน อธิบดี พพ.ร่วมหารือกับ นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ยะ ลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเบตง ปลัดอาวุโส อ.เบตง นายโตหอง แซ่หลี ประธานชมรมปิยะมิตรไทย/ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ปิยะมิตร อ.เบตง จ.ยะลา นายอุดมชัย สันติสุขสกุล ประธาน วสก.การเกษตรปิยะมิตร/หน.กองพัน อรบ.(พิเศษ)ปิยะมิตร-จุฬาภรณ์ และ พพ.จ.ยะลา พร้อมด้วย ส มาชิก วสก.การเกษตรปิยะมิตร ณ สวนหมื่นบุปผา บ.ปิยะมิตร2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา รายละเอียดดังนี้

 

1.วสก.การเกษตรปิยะมิตร นำเสนอแผนจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อการจัดจำหน่าย อาทิ เจียวกู่หลาน เห็ดหลินจือ เห็ดถังเช่า ฯลฯ โดยลูกหลานปิยะมิตรที่จบการศึกษาและคืนถิ่นมาประกอบอาชีพรวมกลุ่มกั นจัดทำเพื่อจำหน่ายนักท่องเที่ ยวที่ขึ้นมาเที่ยวที่บ้านปิยะมิตร หากรัฐจะเขามาช่วยให้การสนั บสนุนพัฒนาต่อยอด จะทำให้มีมาตรฐานและสมารถขยายเครื อข่ายไปยังชุมชนอื่นได้อย่างร วดเร็วเป็นประโยชน์ เนื่องจากมีตลาดรองรับผลผลิตและผลิตอ ยู่แล้วคือนักท่องเที่ยวที่นับวันจ ะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น


2.ประธานผโครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ปัจจุบันสวนหมื่นบุฝผา บ.ปิยะมิตร2 มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศหลั่งไหลมาเที่ยวชมและพักค้างคืนเป็นจำนวนมาก ความต้องการของฝากของที่ระลึกจึงมีปริมาณอีกมากและนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากรัฐส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนปลูกและแปรรูปอย่างมีคุณภาพและมีบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานก็จะสะดวกต่อการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชมรมปิยะมิตรเบตงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุด ซึ่งหากรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนก็จะเป็นพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ.เบตง จ.ยะลา ได้

3.รอง ผวจ.ยะลา ขณะนี้รัฐบาลมีโครงการไทยนิยม โดยจะเริ่มขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศวันที่9ก.พ.61 เพื่อให้การสนับ สนุน กิจกรรม งาน แผนงาน หรื อโครงการ ซึ่งเกิดจากความต้อ งการของชุมชนและต้องแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ดั้งนั้นขอให้ วสก.การเกษตร บ.ปิยะมิตร และ ชมรมปิยะมิตรไทย เสนอแผนงานเรื่อง ศูนย์เรียนรู้พืชส มุนไพรเพื่อการจัดจำหน่าย และ พิพิธภัณฑ์ชมรมปิยะมิตรไทยเบตง ผ่าน ปลัดอาวุโส อ. เบตง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามโครงการไทยนิยมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต