โจ๊กหวานเจี๊ยบ 191 จัดอบรมผู้ปกครองและเด็กแว้น กลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางประพฤติตนไม่สมควร (คลิป)

Publish 2018-03-13 21:38:03

13 มีนาคม เวลา 10.00 น.   พล.ต.ต.สรุเชษฐ์  หักพาล  รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้กครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง  โดยเชิญเยาวชน 43 ราย, ผ้ใูหญ่ 9 ราย และผ้ปูกครอง 24 ราย รวมทงั้สนิ้  76  ราย เพื่อให้ทราบและรับรู้ถงึนโยบายของรัฐบาล และแนวทาง ป้องกันไม่ให้เยาวชน เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558  ณ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191   

ติดตามรายละเอียดจากคลิป

 

 

  

 

 


 

ขอบคุณ: คุณเล็ก/$ นครบาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมชาย แพงผา