สะท้อนชัด!?! บอร์ดอิตาเลียนไทย ลาออกกรรมการอิสระ เหตุคดีทุ่งใหญ่  พบเป็นนักวิชาการดีเด่นทรัพยากรธรรมชาติ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

สะท้อนชัด!?! บอร์ดอิตาเลียนไทย ลาออกกรรมการอิสระ เหตุคดีทุ่งใหญ่ พบเป็นนักวิชาการดีเด่นทรัพยากรธรรมชาติ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

Publish 2018-03-16 17:57:05


จากกรณีที่วันนี้(16 มี.ค.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหนังสือระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (บริษัท”) ครั้งที่ 6/3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น       ทั้งนี้ได้มีมติในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง และหนึ่งในเรื่องสำคัญอยู่ที่ 2 ข้อด้วยโดยระบุว่า

 

มีมติรับทราบการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะดาเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดารงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

 

หนังสือดังกล่าวลงนามโดย นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริการองค์กร 

       อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต((http://www.vijaichina.com/author/7)

 

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไทยท่านแรกๆ ที่บุกเบิกงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

       ก่อนหน้านี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกคำประกาศเกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการเศรษฐศาสตร์ สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามสืบไป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนสิ่งแวดล้อมและจัดความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการลุ่มแม่น้ำโขงด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านการพัฒนาและการเกษตร และการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

รางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ อาทิ รางวัลอาจารย์และนักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว