ด่วน!!! เด้งอีกราย..."ประยุทธ์" สั่งย้าย "ผู้ว่าฯการยาง" (รายละเอียด)

ด่วน!!! เด้งอีกราย..."ประยุทธ์" สั่งย้าย "ผู้ว่าฯการยาง" (รายละเอียด)

Publish 2018-03-21 20:46:27

วันที่ 21 มี.ค. 61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี รายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนั้น

 

 เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามควาในข้อสองของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่16 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นาย ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน