เร่งเครื่องเต็มที่ แต่จะเต็มที่แค่ไหน!! พม.จัดประชุมแก้ปัญหาคลองลาดพร้าว มุ่งสร้างความเข้าใจเพิ่มแรงจูงใจชุมชนร่วม"บ้านประชารัฐริมคลอง(คลิป)

Publish 2018-03-26 18:52:48

 วันนี้ 26 มี.ค. 61 พลเอก สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม (Working group) การแก้ปัญหารุกลำน้ำสาธารณะ

(คลองลาดพร้าว) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดระเบียบชุมชนริมคลองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง

ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว โดยได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนระบายน้ำ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) หรือ พอช. ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน

ริมคลอง หรือ "บ้านประชารัฐริมคลอง” (โครงการบ้านมั่นคง)

 สำหรับการประชุม (Working group) การแก้ปัญหารุกล้ำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) ครั้งนี้ กำหนดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการดำเนินงานและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหารุกล้ำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้าน 2,543 ครัวเรือน โดยสร้างเสร็จแล้ว

1,158 หลัง และพร้อมก่อสร้างบ้าน 1,224 ครัวเรือน ส่วนการตอกเสาเข็ม ขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว 19,530 ต้น
ส่วนการดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ จะมีการปรับข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกัน ที่สามารถ         สร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมเสนอมาตรการอื่นๆ ที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น และจะเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ สำหรับการเตรียมพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการเตรียมพื้นที่ไว้แล้วจำนวน 4 แปลง ซึ่งสามารถรองรับ    ผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 300 ครัวเรือน และบ้านเอื้ออาทรจำนวนกว่า 1,000 ห้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากเจ้าของที่ดิน และสอบถามความประสงค์ของประชาชนในการย้ายเข้าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

 

ติดตามข่าวอื่นๆ