คนพิการมีเฮ!!! พม.จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ (คลิป)

Publish 2018-03-29 18:48:31

วันนี้ 29 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” พร้อมชมการสาธิตการใช้รถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการและนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ    คนพิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการในการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานมีความยินดีในความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการและทุกคนในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ด้วยการเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต

ติดตามข่าวอื่นๆ