ส่องลีลาโบกรถ "ตำรวจทางหลวง" คืนความสุขด้วยลีลาแก้ง่วง+คลายเครียดให้ปชช. พลังล้นเหลือสุดๆ (มีคลิป)

Publish 2018-04-12 14:12:09

เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 หลายๆคนคงได้หยุดงานยาวๆและพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือใช้โอกาสนี้เดินทางออกเที่ยวตามต่างจังหวัดซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ในทุกๆปี และจะมีอยู่อาชีพหนึ่งที่ไม่เคยได้หยุดเพราะต้องคอยช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอยู่ตลอดนั่นคือตำรวจทางหลวงนั่นเองและในวันนี้ (12 เม.ย. 2561) ทางตำรวจทางหลวงได้เผยแพร่คลิปสุดน่ารักขณะปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ใช่แค่โบกรถอย่างเดียวแต่ยังมีการเพิ่มลีลาร้องเพลงเป็นจังหวะเพื่อคลายเครียดและแก้ง่วงให้กับผู้ขับขี่รถอีกด้วย

#ตำรวจทางหลวง กับลีลาแก้ง่วง คลายเครียด สงกรานต์เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ ลีลาเด็ด ! ตำรวจทางหลวง #ปราจีนบุรี


สำหรับนายตำรวจอารมณ์ดีคนนี้คือ"ร.ต.ต.สมควร ลิ้มสว่างพูนวัสดุ" รอง.สว.ทางหลวงปราจีนบุรี พร้อมด้วยรถวิทยุหมายเลข 0401 และเครื่องขยายเสียง ต้องจัดการจราจร เพื่อบริการประชาชนให้สามารถ เดินทางกลับภูมิลำเนาได้สะดวกขึ้น และเพื่อคลายความเครียดให้กับประชาชน ด้วยการร้องเพลง ละคร ออเจ้า และแสดงท่าทาง ลีลารำ ระบายรถ สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง

และสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศที่ทางผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถบรรทุก10ล้อขึ้นไปควรทราบ ระบุ 

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2561 จะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางญจรกลับภูมิลําเนาและไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสายในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139(1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกําหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2561 พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 กําหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ในถนนดังต่อไปนี้

2.1 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 93+500๙ ตําบลคลองไผ่ อําเภอปากช่องจังหวดนครราชสีมา ระยะทาง 78 กิโลเมตร

2.2 ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 165 + 400 ตําบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 195 + 600 ตําบลบุพราหมณ์อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร

2.3 ถนนอรัญประเทศ - นางรอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ถึง กิโลเมตรที่ 80 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจําเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

ข้อ 7 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไวัเป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

 

 

ขอบคุณ ตำรวจทางหลวง และ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล