"บิ๊กป้อม" จี้ผู้ว่า 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ลุยแก้ปัญหาขยะทะเลแบบบูรณาการ!!

"บิ๊กป้อม" จี้ผู้ว่า 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ลุยแก้ปัญหาขยะทะเลแบบบูรณาการ!!

Publish 2018-07-09 17:37:23


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการตามวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งเนื้อสาระสำคัญๆสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาถึงประเด็น การออกกฎกระทรวงกำหนดให้หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัด รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตรัง และการมอบเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 54 ท่าน ส่วนประเด็นที่พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำ คือ การร่วมกันแก้ปัญหาขยะลงทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกว่า 45,000 ตัน/ปี ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมาก 
 

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและมีส่วนร่วมกันดูแลต่อปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล รวมทั้งการรักษาความสะอาดทางทะเลและชายฝั่งให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีจำนวนมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลก  พร้อมกันนี้ ได้กำชับ ขอให้ร่วมกันพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกันต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีทั้งกิจกรรมในระดับพื้นที่ชุมชนและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน   ขณะเดียวกัน ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องติดตามและกวดขันมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิด ละเลย อย่างจริงจัง  ก่อนจะเกิดวิกฤต พร้อมกันนี้ให้พิจารณายกระดับปัญหาดังกล่าว ขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาค ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอาเซียน ปี 62 

 ทางด้านนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้กล่าวว่าเรื่องที่ท่านรองฯประวิตร ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล สอดรับกับแนวนโยบายของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะทะเล ซึ่งที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินการทั้งการจัดประชุมระดับอาเซียนเกี่ยวกับขยะทะเล การจัดทำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่  โครงการจัดทำทุ่นกักขยะ โครงการเทศบาลทะเล นอกจากนี้ กรมยังได้จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(Marine Rangers) เพื่อร่วมดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ต่อไปอีกด้วย

 

 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

;