"อธิบดี ทช." ยัน จัดที่ดินทำกินเขตพื้นที่ป่าชายเลน นครศรีฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คทช.

"อธิบดี ทช." ยัน จัดที่ดินทำกินเขตพื้นที่ป่าชายเลน นครศรีฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คทช.

Publish 2018-07-11 10:56:34


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวใน Social Media เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ประเด็นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่มีนายทุนบุกรุกพื้นที่โดยใช้รายชื่อญาติพี่น้องและเพื่อนเข้ามาสวมสิทธิ์รายละ 300-500 ไร่ ทั้งนี้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินต่างไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว นั้น 

 
ตามข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องดังกล่าวรัฐบาลมีนโยบายจัดที่ดินทำกิน ในที่ดินของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดที่ดินทำกิน ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) มีหน้าที่ในการจัดหา สำรวจ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ให้ความเห็นชอบ แล้วส่งให้ คทช.จังหวัด ดำเนินการ ถัดมากระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนตามพื้นที่เป้าหมาย ตามที่ ทช.เสนอ และเมื่อจังหวัดได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน จาก ทช. แล้ว คณะอนุกรรมการจัดที่ดินพิจารณาจัดคนลง ตามบัญชีรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ ที่ คทช.จังหวัด พิจารณาคัดเลือกเสนอ ตามด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดิน

 

 

สำหรับการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ป่าชายเลนตามขั้นตอนการปฏิบัติ ขอเรียนให้ทราบว่าในการจัดหาพื้นที่เป้าหมายสำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร ทช. ได้นำผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หลักวิชาการ และนโยบายของรัฐ  รวมทั้งแนวทางการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วม 

 โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกพื้นที่ที่จัดที่ทำกินให้ผู้ครอบครองอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้ คทช. ถัดมาคือพื้นที่ที่จัดที่ทำกินให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์ฯ คทช. และสุดท้ายคือพื้นที่เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดย ทช. จัดหาที่ดินเป้าหมายและจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติร่วมกับอำเภอท้องที่ ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับสมัครราษฎรผู้ครอบครองอยู่เดิมเข้าร่วมโครงการ

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของราษฎรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้ คทช. หลังจากที่ ทช. เสนอพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ โดยที่ผ่านมา ทช. ออกหนังสืออนุญาตฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว จำนวน 9,814–1-04 ไร่ 643 แปลง 

 


สำหรับในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก จำนวน 2,092 ไร่ 108 แปลง และ คทช.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ คทช.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2580/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม. 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดที่ดิน เพื่อพิจารณารายชื่อ ราษฎรที่มีคุณสมบัติ และจัดคนลงรายแปลง

 

 

โดยมีนายอำเภอท้องที่เป็นประธานและผ่านการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านแล้ว  ที่ประชุม คทช. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายชื่อราษฎร ที่ได้รับความเห็นชอบทั้งหมดแล้ว โดยจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้วตามที่ครอบครองจริง แต่ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับพื้นที่สำหรับจัดที่ทำกินให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอพื้นที่ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ต่อไปแล้ว นายจตุพรกล่าวทิ้งท้าย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

;