ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ขยายอายุถึง 6 ปี

ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ขยายอายุถึง 6 ปี

Publish 2018-11-21 10:49:39


  เรียกว่ายิ่งใกล้ปีใหม่รัฐบาลก็เตรียมมอบของขวัญให้ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมกันที่สุด อย่างล่าสุดจากกรณีของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ร้องเรียนไปยังบิ๊กตู่ เรื่องไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด จน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 61  โดยเผยว่าการทำงานเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี และไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ดำเนินการเรื่องนี้สำเร็จ  จากนั้นจึงได้มีระยะที่ 2 โดยขยายโครงการต่อ ให้จาก 1 ปี เป็น 3 ปี โดยจะมีการเพิ่มเงินเป็น 600 บาท จาก 400 บาท/เดือน ซึ่งพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ 6.8  แสนคนในจำนวนนี้มีถึง 9.7 หมื่นคน ที่เอกสารไม่ครบ ซึ่งทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ปัญหาคาดจะได้รับเงินในเดือนธันวาคมนี้ 

 

ทารกแรกเกิด

 

       นอกจากนี้ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ยังกล่าวต่อว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมมอบให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ทุกจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดต่อผู้ปกครองเป็นรายบุคคลให้เร่งดำเนินการแก้ไขส่วนที่ตกหล่น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้แล้วจำนวนมากเหลือเพียงที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขราว 54,000 คนเท่านั้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้ครบและได้รับเงินอุดหนุนทุกคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ครม.มีมติต่อเป็นครั้งที่ 3 จากเดิม 3 ปี เป็น 6 ปี เพราะฉะนั้น คนที่เกิดยื่นขอรับเงินอุดหนุนตั้งแต่ปี 2558 จะได้รับเงินจนถึงปี 2564 ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 จนถึงปี 2562 จะได้รับเงินถึงปี 2567

เลี้ยงลูก

   ทั้งนี้การเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิดเบื้องต้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในการสร้างรากฐานให้สังคมมั่นคงนอกเหนือจาก 4 มาตรการหลักอันได้แก่


1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา
ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 400 บาท/เดือน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน ปี 2562

2.มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจะมีการโอนเงินให้จำนวน 500 บาท ในเดือนธันวาคมครั้งเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และลดภาระค่าใช้จ่ายในปลายปี 2561 อีกทาง

3.มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งจะมีให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียว

4.มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 400 บาท/เดือน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน ปี 2562 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กทารก

 สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต อบต. และสำนักงานเทศบาล ตามภูมิลำเนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนและเสี่ยงความยากจน ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเป็นเงินเดือนละ 600 บาท ต่อเนื่องจนอายุครบ 3 ปี

โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และเปิดรับลงทะเบียนทุกๆ ปี ในปีนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก็ได้ประกาศรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 3,485,036,800 บาท เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้ว่างไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อยกระดับชีวิตให้ประชาชนมีรากฐานที่ดีมากกว่าเดิม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- "ผู้ถือบัตรคนจน" เช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน "น้ำฟรี - ไฟฟรี" ใช้เกินจำนวนจ่ายเต็ม
- รัฐฯแจก "บัตรคนจน" ต่อไม่รอแล้วนะ เพิ่มเติมอีก 3 ล้านใบ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย

;