กรมสรรพสามิต ปรับขึ้น บุหรี่ เริ่มต้นซองละ 80 บาท

กรมสรรพสามิต ปรับขึ้น "บุหรี่" เริ่มต้นซองละ 80 บาท

Publish 2018-12-18 11:15:56


 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่ประกาศจากกรมสรรพสามิต กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณี ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ

1.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80.00 บาท

1.2 บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้ถือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของขนาดบรรจุที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

ข้อ 2 การกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ อธิบดีจะดำเนินการทบทวนทุกสิ้นปีปฏิทินตั้งแต่สิ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป หรือจะทบทวนก่อนสิ้นปีปฏิทิน เมื่อมีเหตุที่ทำให้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีอยู่ระหว่างการทบทวนและประกาศกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิด บุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ให้ใช้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามประกาศฉบับนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ลงชื่อ พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

ประกาศปรับราคาบุหรี่   โดยรายงานสถิติล่าสุดการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2561 จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปี พ.ศ.2560  ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) อัตราการบริโภคยาสูบตามกลุ่มอายุ 15-18 ปีเท่ากับร้อยละ 7.8 โดยในภาพรวม อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24 ปี นอกจากนี้ปี พ.ศ.2534-2560 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงน้อยกว่าเพศหญิง คือ ร้อยละ 36.42 และร้อยละ 66 และเพศหญิงมีอัตราการบริโภคยาสูบต่ำสุดจากทุกปีที่ผ่านมา คือร้อยละ 1.7   

 

บุหรี่
   
ในปีพ.ศ.2560 อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามีอัตราการสูบหรี่ปัจจุบันสูงสุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมต้น ผู้ที่ไม่เคยเรียน ระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาขึ้นไปคือร้อยละ 22.0, 21.5, 18.1, 18.0 และ 7.7 ตามลำดับ ทุกระดับกาศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากปี 2557 และผู้ที่มีระดับการศึกษาอุดมศึกษาขึ้นไปอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 64.68 ทั้งนี้ที่อัตราการบริโภคยาสูบบุหรี่ลดลงเป็นเพราะมาตราการต่างๆ และราคาบุหรี่ที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเอง

บุหรี่ ทำลายปอด

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีพลิก!โฆษกกรมสรรพสามิต แจง หลังดราม่า จับยายขายข้าวแช่!
- ขอความเป็นธรรม !!! "เจ้าของอู่วิชาญ" พบ "อธิบดีกรมสรรพสามิตร" หลังถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรถสมเด็จช่วง 6.8 ล้านติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน