ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ ไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชย์  3 ผู้พิพากษา ทำผิดวินัยโดนโทษไล่ออกราชการ

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ ไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชย์ 3 ผู้พิพากษา ทำผิดวินัยโดนโทษไล่ออกราชการ

Publish 2018-12-20 17:29:16เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์


ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งว่า "ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ข้าราชการตุลาการออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งการที่ข้าราชการตุลาการถูกลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 


จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 3 รายดังนี้

 

 

(ร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 1. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง เทพพิพิธ ให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย


2. นายวิวัธน ทองลงยา ให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

 

3. นายกุลธวัช ภู่ภูมิรัตน์ ให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราตามที่เสนอ
 ทั้งนี้ ข้าราชการตุลาการทั้ง 3 ราย ดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุรัสยา มีมะแม