คปภ.แจ้งสิทธิ์เพิ่ม ผู้ประสบภัยจากรถ เน้นค่ารักษาพยาบาล เริ่มใช้ช่วงปีใหม่ 2562 นี้เลย

คปภ.แจ้งสิทธิ์เพิ่ม "ผู้ประสบภัยจากรถ" เน้นค่ารักษาพยาบาล เริ่มใช้ช่วงปีใหม่ 2562 นี้เลย

Publish 2018-12-29 11:46:57


ถือเป็นการเทศกาลเฉลิมฉลองที่ประชาชนทั่วประเทศต่างมีความสุข ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2562  โดยประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งโดยสารรถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน และขับรถกลับบ้านกันเอง ขณะที่ทางหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งหน่วยงานอื่นๆ ต่างทำหน้าที่เฝ้าระวังอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในช่วง 7 วันอันตราย 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 –2 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ปรับเพิ่มราคากลางค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับประโยชน์ จากการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

 

 ล่าสุดทางด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

 

 

มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ รวมถึงผู้ขับขี่ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้จัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นใน สำนักงาน คปภ. เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี อาทิ รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัยไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายไม่ครบจำนวน หรือกรณีผู้ประสบภัยถูกรถชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่ารถคันใดชน และยังเป็นหลักประกันให้สถานพยาบาลที่ทำการรักษาผู้ประสบภัยให้ได้รับชดใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนและรวดเร็ว


สำนักงานคปภ.ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมระบบประกันภัยและการเข้าถึงมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2559 ได้มีการปรับปรุงในส่วนค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น โดยเพิ่มในส่วนค่ารักษาพยาบาล เป็น 80,000 บาทต่อราย กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็น 200,000-300,000 บาทต่อราย และกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เป็น 300,000 บาทต่อราย ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบ การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอทั้ง 3 ส่วนดังนี้

 


ส่วนแรก ปรับปรุงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จากเดิมกำหนดไว้สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินทุกประเภท ที่อัตรา 1,100 บาท สำหรับระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรแรก ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 10 บาทต่อกิโลเมตร โดยอัตราดังกล่าวนี้ให้คงไว้เฉพาะสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐาน และปรับเพิ่มสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง เป็นอัตรา 1,600 บาทสำหรับระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรแรก ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 10 บาทต่อกิโลเมตร โดยเป็นอัตราค่าบริการแบบเหมารวมค่าธรรมเนียมบุคลากรสาธารณสุขและบุคคลที่ปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉินด้วย

 

ส่วนที่สอง กำหนดคำจำกัดความรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้

- รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ทั้งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด สามารถทำการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู่ในรถด้วย

 

- รถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐาน หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้มาตรฐานระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทั้งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด สามารถทำการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล