หมอช้าง แนะ 9 บทสวดมนต์ข้ามปี เปิดศักราชใหม่ เสริมมงคล รับปีหมูทอง

หมอช้าง แนะ 9 บทสวดมนต์ข้ามปี เปิดศักราชใหม่ เสริมมงคล รับปีหมูทอง

Publish 2018-12-31 14:24:07


 

เรียกว่าใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีสำหรับปี 2562 ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนี้ เชื่อว่าหลายคนต่างค่อยติดตามดวงของตัวเองเป็นแน่ ในวันคืนเดือนปีเปลี่ยนใหม่นี้ อนึ่งหมอช้างถือเป็น อีกหนึ่งนักพยากรณ์ดวงชื่อดังที่หลายคนต่างให้ความน่าเชื่อถือ โดยหมอช้างได้ให้บทสวดมนต์ส่งท้ายปี2561 ต้อนรับปี 2562 ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ทุกท่านได้ผ่านปีหน้าไปอย่างราบเลื่อน

ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้ตัวเองอีกด้วย โดยบทสวดมนต์ทั้ง 9 บท ที่นำมาให้สวดรับปีใหม่มีดังนี้ 

 

 

1.คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามะ

 

2.บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส ดับเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 

3.นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

4.สมาทานศีล5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  ( เว้นจากการฆ่าสัตว์ , ไม่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์กาย ทุกข์ใจ ( ตายทั้งเป็น )  , ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ เหมือนตกนรกทั้งเป็น )
อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  ( เว้นจากการลักทรัพย์ ,ไม่ขโมยเวลา เข้างานสายกลับก่อน , ไม่เขียนเบิกสิ่งของ หรือ เงินทอง เกินความเป็นจริง , ไม่เอาของที่ทำงานกลับบ้านใช้ )
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  ( เว้นจากการประพฤติผิดในกาม , มีชู้ , มีกิ๊ก ตอนแต่งงานพ่อแม่ทั้ง ฝ่ายหญิงและชาย จะต้องเห็นดีด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายถึงเรียกว่าไม่ผิดศีล )
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ  ( เว้นจากการพูดปด  / พูดใส่ร้าย / คำพูดล่อลวงอำพรางผู้อื่น ) 
สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  ( เว้นจากการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาที่ทำให้ใจคลั่งไคล้มัวเมาต่าง ๆ จนทำให้มัวเมาตัวเอง , มัวเมา อำนาจ , ลาภยศ ,  เงินทอง และอบายมุข  )

 

 

5.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

บทพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ 

บทพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

 

 

 

 

6.บทมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)
เอวัมเม  สุตังฯเอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิ ยัง วิหะระติเชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ อะถะโขอัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะมันตังฐิตาโข สาเทวะตา ภะคะวนตังคาถายะอัชฌะภาสิฯ หยุด
(พะหูเทวา มะนุสสา จะ     มังคะลานิอะจินตะยุง
     อากังขะมานาโสตถานัง     พรูหิมังคะละมุตตะมังฯ)
     อะเสวะนา จะ พาลานัง    ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
    ปูชา จะ ปูชะนียานัง     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ      ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 
     อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ    วินะโย จะ สุสิกขิโต
    สุภาสิตา จะ ยา วาจา      เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    มาตาปิตุอุปัฏฐานัง    ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
    อะนากุลา จะ กัมมันตา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ     ญาตะกานัญจะ สังคะโห
     อะนะวัชชานิ กัมมานิ        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    อาระตี วิระตี ปาปา    มัชชะปานา จะ สัญญะโม
    อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
     คาระโว จะ นิวาโต จะ    สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
     กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
     ขันตี จะ โสวะจัสสะตา    สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
     กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ    อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
    นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ     จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
    อะโสกัง วิระชัง เขมัง        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
    เอตาทิสานิ กัตวานะ     สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ
  

7.บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

 

 

 

8.บทพุทธชัยมงคลคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง, โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง, ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง, ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ  
กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา, จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง, ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 
ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง, พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา   โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ         โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 

 

9.บทแผ่เมตตา
บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง                 
อะหัง   สุขิโต   โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง   นิททุกโข   โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง   อะเวโร   โหมิ    ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรและกรรม
อะหัง   อัพยาปัชโฌ   โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบาก
อะหัง   อะนีโฆ   โหมิ     ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค  อันตราย
สุขี   อัตตานัง   ปะริหะรามิ    ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปะชัญญะอยู่ทุกเมื่อ  รักษากาย  วาจา ใจ  ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทแผ่เมตตาทั่วไป              

สัพเพ  สัตตา        สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา  โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา  โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา  โหนตุ    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ     จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย  ทั้งสิ้นเทอญฯ 

 

ขอบคุณข้อมูลเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน