ราชกิจจาแพร่เผยประกาศ โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นหน้าที่นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจาแพร่เผยประกาศ โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นหน้าที่นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

Publish 2019-01-14 18:56:07


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ จํานวน ๑๐๗ นาย
  

ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้
๑. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จํานวน ๖๑ นาย
๒. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จํานวน ๑๖ นาย
๓. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จํานวน ๑๖ นาย
๔. นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๔ นาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน