ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กกต. สังเกตการณ์เลือกตั้ง ได้ค่าจ้างรายวัน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กกต. "สังเกตการณ์เลือกตั้ง" ได้ค่าจ้างรายวัน

Publish 2019-03-13 18:07:08


วันนี้ (13/03/2562) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
โดยเนื้อหาดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งให้บรรลุภารกิจ และหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบได้ตามสมควร

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมีทั้งสิ้น 2 หมวด 10 ข้อ ที่น่าสนใจ คือ หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง ข้อ 5 ระบุว่า “การช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งให้ดำเนินการในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศเชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเข้ามายื่นความประสงค์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด”

ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกเป็นคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด แต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง ตามข้อ 5 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคแรก ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ข้อ 7 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นกลางทางการเมือง รวมทั้งแจ้งเหตุเบาะแสเพื่อป้องกันต่อต้านการทุจริตในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

ข้อ 8 หากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับรายงานหรือตรวจสอบพบว่าผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้มีอำนาจสั่งหยุดการช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์โดยทันที และรายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว

ขณะที่ หมวด 2 การรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อ 9 ระบุว่า ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการสังเกตการณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทันทีที่พบเหตุทุจริตการเลือกตั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยอย่างน้อยจะต้องทำการประเมินผล ดังต่อไปนี้

(1) ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

(2) ด้านประสิทธิผลของการดำเนินงาน

(3) ด้านความคุ้มค่าและการก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ สำนักงานอาจว่าจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการประเมินผลก็ได้ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าตอบแทน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งให้เบิกจ่ายได้ 2 วันอัตราไม่เกิน 350  บาท/คน/วัน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้!

-ประกาศราชกิจจา!โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ 9,890 ราย
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชย์ "คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช"
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ "นิรโทษครอบครองกัญชา"
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;