หนังสือด่วนที่สุด!เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน วันหยุด...ก่อนเลือกตั้ง!

หนังสือด่วนที่สุด!เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน วันหยุด...ก่อนเลือกตั้ง!

Publish 2019-03-15 18:20:56


ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๗๐๐๐ กรมการปกครองถนนอัษฎางค์ กทม.๑๐๒๐๐ มีนาคม ๒๕๖๒เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม

 

 ดังนั้น เพื่อเป็นสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดังกล่าว จึงขอให้
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา เปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๑๒๕๖๒ และในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่๒๓ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ร้อยตำรวจโท
(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
อธิบดีกรมการปกครอง
สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนบัตรประจำตัวประชาขน
โทร. ๐-๒๗๘๑-๗๖๒๐
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๘๙

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์