ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แล้งหนัก ปภ.เร่งช่วยเหลือ จ่ายน้ำ ในแต่ละหมู่บ้าน

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แล้งหนัก ปภ.เร่งช่วยเหลือ จ่ายน้ำ ในแต่ละหมู่บ้าน

Publish 2019-03-19 16:00:28


19มี.ค.62 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ยังคงมีจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตฯ (ภัยแล้ง) จํานวน 2 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ไปแล้วรวม 53 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสรวง และอำเภอสุวรรณภูมิ รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน และจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง รวม 7 ตำบล 43 หมู่บ้าน ทั้งนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัดดําเนินการ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชาวบ้าน 2 หมู่เดือดร้อนวิกฤตหนัก หลังอ่างเก็บน้ำแห้งขอดจนเห็นผิวดิน กระทบกับสวนผลไม้จนยืนต้นตายอย่างหนักโดยมีการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้จัดประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดจัดเตรียมกําลังคน วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่น รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพ ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง สํารวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ํา และภาชนะเก็บน้ํากลางให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และจัดทําแผนการแจกจ่ายน้ําในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ความสําคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีระบบประปาเป็นพิเศษ รวมถึงกําหนดจุดแจกจ่ายน้ํากลาง เพื่อการอุปโภคบริโภคบริเวณสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถโทรประสานแจ้งข้อมูล ความช่วยเหลือ ได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วนนิรภัย1784 

(cr.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

123คนดีมีน้ำใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เตรียมสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เข้าช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งในตัวเมืองเพชรบูรณ์ หลังสถานการณ์น้ำในเขื่อนวิกฤตหนัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : จากสถานการณ์ภัยแล้ง ชาวบ้านสุขสำราญ จัดประเพณีแห่นางแมวขอฝน ตามความเชื่อของชาวอีสาน

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆได้ใน www.Tnews.co.th
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พิมรดา พิมทา
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์