ย้ายบิ๊กโจ๊ก พ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกฯ

ย้ายบิ๊กโจ๊ก พ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกฯ

Publish 2019-04-09 13:36:55


จากกรณีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)  ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 232/2562 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ 
 โดยเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ2547 และข้อ 8(1)แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2552 จึงให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคารที่ 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดคำสั่งเด้งฟ้าผ่า บิ๊กโจ๊ก

ต่อมามีรายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ได้มารายงานตัวที่ ศปก.ตร.ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ช่วงสายของวันที่ 8 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมาซึ่งต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ตร. โดยพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้เดินทางมาเซ็นชื่อที่ ศปก.ตร. พบว่ามีสีหน้ายิ้มแย้มปกติ

 

อ่านข่าว : บิ๊กโจ๊กโผล่เซ็นชื่อ ยิ้มแย้มสวนกระแสข่าวลือล่าสุด มีการเผยแพร่ภาพของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) เป็นครั้งแรก หลังมีคำสั่งย้าย โดยเป็นภาพขณะร่วมประชุมสรุปสถานการณ์รายเดือนทั่วประเทศ ที่ศปก.ตร. เมื่อเช้านี้ โดยมีพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน ซึ่งด้านบิ๊กโจ๊กนั้น มีสีหน้าเรียบเฉย เป็นปกติ  และมีภาพขณะพูดคุยโทรศัพท์ ในระหว่างประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยภายหลังการประชุม เสร็จสิ้นพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้เดินทางออกจากสตช.ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผบ.ตร.มีคำสั่งด่วนให้ บิ๊กโจ๊ก พ้นทุกหน้าที่ในทุกศูนย์เฉพาะกิจต่าง ๆ

 


นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า ที่ประชุมครม.มีมติโอน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

 

 

 

ล่าสุดในราชกิจจานุเบกษา มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒ /๒๕๖ ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรกำรแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๕  ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษำควำมสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘  เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหำเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจำกรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำมกรอบอัตรำกำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี

 

จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชำติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘  ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษำความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๖/๒๕๕๘

 

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ ๑ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสำมัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษำพิเศษประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี (นักบริหารรระดับสูง) ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

 

ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจำนุเบกษาเป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช  ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ บิ๊กโจ๊ก ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน