ปลดชื่อ บิ๊กโจ๊ก จากบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ปลดชื่อ บิ๊กโจ๊ก จากบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Publish 2019-04-11 18:27:40


จากกรณี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๑๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก่ไขปัญหาเจ้าหน้าทีของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ ๑ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรีกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่งของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๕๕๘ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดคำสั่งเด้งฟ้าผ่า บิ๊กโจ๊ก

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ต่อมา หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 2/2562 โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขาดจากตำแหน่งเดิม 

 

บิ๊กโจ๊กสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้น สำนักข่าวอิศราได้รายงานว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สังกัดกระทรวงคมนาคม) บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (ของธนาคารกรุงไทย สังกัดกระทรวงการคลัง) และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผบ.ตร.มีคำสั่งด่วนให้ บิ๊กโจ๊ก พ้นทุกหน้าที่ในทุกศูนย์เฉพาะกิจต่าง ๆ

โดยจากการเข้าไปตรวจสอบนั้น ก็พบว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า มีการถอดรูป และชื่อของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยระบุตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : วิกิพีเดียลบข้อมูล"บิ๊กโจ๊ก"หลังมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่า!

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน