บิ๊กโจ๊ก ยื่นใบลาพักร้อน ไปต่างประเทศ

บิ๊กโจ๊ก ยื่นใบลาพักร้อน ไปต่างประเทศ

Publish 2019-04-17 17:24:10


จากกรณี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคมพุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๑๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก่ไขปัญหาเจ้าหน้าทีของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ ๑ ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรีกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่งของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๕๕๘ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  -เปิดคำสั่งเด้งฟ้าผ่า บิ๊กโจ๊ก

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ต่อมา หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 2/2562 โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขาดจากตำแหน่งเดิม 

 

บิ๊กโจ๊กสำหรับความคืบหน้านั้น วันนี้ (17/04/2562) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผบช.สตม.เข้ารายงานตัวกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนนตรี ในการเข้ามาช่วยราชการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)และมีโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันหยุดทำให้ไม่สามารถมารายงานตัวกับตนได้ และพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ได้ใช้สิทธิ์ยื่นลาพักร้อนไปประเทศสหรัฐอเมริกา จะเดินทางกลับมาสิ้นเดือนเม.ย.เมื่อตนเห็นใบลาก็อนุญาตให้ลาตามสิทธิ์ของข้าราชการ ทั้งนี้เมื่อพล.ต.ท.สุรเชษฐ์กลับมาแล้วต้องมารายงานที่ตน ส่วนการมอบหมายงานต้องประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสปน.ก่อนและดูทักษะความสามารถของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-เจอแล้วแก๊งแพร่ข้อมูลเท็จปมย้ายบิ๊กโจ๊ก ฝ่ายมั่นคงลุยเจอคุก ฝากโซเชียลอย่าแชร์
-ปลดชื่อ บิ๊กโจ๊ก จากบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

บิ๊กโจ๊ก ยื่นใบลาพักร้อน ไปต่างประเทศติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน