ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

Publish 2019-04-19 15:32:14


ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่อง ข้าราชการอัยการพันจากราชการเนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๑๐๔แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแกไซเพิ่มเติมโตยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พศ. ๖๕๐๒ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ศบับที่ ๒๕)พศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑จำนวน ๔๕ ราย ดังนี้

 ๑. นางสุวรรณา ภัทรนันท์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูง 
๒. นายเซิดพงษ์ แสงเพ็ญ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
๓. นายวัชรินทร์ อัสวานุวัตร อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูง 
๔. นายเกรียง โพธิ์แก้ว อัยการอาวุโส สำนักงานคดีแรงงานภาค ๙
๕. นายสมชาย บุญเพิ่ม อัยการอาวุโส สำนักงานคดีภาษีอากร
๖. นางทิพวรรณ เดชานีรนาท อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
๗. นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ 
๘. นายสีมา วรรณ์โกวิท อัยการอาวุโส สำนักงานการบังคับคดี 
๙. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อัยการอาวุโส สำนักงานคดีซี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 
๑๐. ร้อยโท มนัส อุบลทิพย์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
๑๑. นายไพสิทธิ์ กนกเวชยันต์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๗
๑๒. นายวันชัย สร้อยทอง อัยการอาวุโส สำนักงานคตีอาญา
๑๓.นายสุเวช จิตมหาวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
๑๔. นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ
๑๕. นายไพศิษฐ์ พันธุ์วุฒิ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูง
๑๖. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญา 
๑๗. นายสมพงษ์ ภูชฎาภิรมย์..อ้ยัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๘
๑๘.นายบุญชม จันทรสถาพร.อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๓
๑๙. นายวิชิต แก่นกำจร อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ
๒๐. นายไชยยงค์ เปรื่องเวทย์ ย..อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการภาค ๓

 

๒๑. นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช อัยการอาวุโส สำนักงานต่างประเทศ
๒๒. นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคตีศาลแขวงเซียงใหม่ 
๒๓. นายทวีศักดิ์ วิเศษ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการภาค ๘
๒๔. นายปริญญา จั่นสัญจัย อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
๒๕. นายวิโรจน์ ตังอำนวย อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองเซียงใหม่
๒๖. นายสัมฤทธิ์ แดงเปี่ยม อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๒๗. นายอรรถพิทย์ ณ นคร อัยการอาวุโส สำนักงานคดียาเสพติด
๒๘. นายอดิเรก ลุยวิกัย อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
๒๙. นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการจังหวัดเซียงใหม่
๓๐. ร้อยตำรวจเอก บุลชัย อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการภาค ๒ สุคนธมัต
๓๑. นายสิริวัฒน์ แสงธรรมธร อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครอง
๓๒. นายอัมพร เหลียงน้อย อัยการอาวุโส สำนักงานการบังคับคดี
๓๓. นายกฤษฎา สืบพงษ์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีแรงงานภาค ๗ 
๓๔. นายบำรุงชัย แสนสุข อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 

 ๓๕. นายอัคคสิทธิ์ ฉวรรณกุล อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการจังหวัตราชบุรี
๓๖. นายกิตติศักดิ์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูงกิตติสิมานนท์
๓๗. นายสุขุม เหมันต์ อัยการอาวุโส สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาขน
๓๘. นายธวัชชัย ลิ้นทอง อัยการอาวุโส สำนักงานคดีแรงงานภาค ๓
๓๙. นายเฉลิมพล อัยการอาวุโส สำนักงานคดีแพ่ง ผลพญาพิพัฒน์
๔๐. นายสมศักดิ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเซียงใหม่ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
๔๑. นางสาวจิตยิน อัยการอาวุโส สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ติรณวัตถุภรณ์
๔๒. นายบุญสืบ ศิริ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ 
๔๓. นายเทียนชัย อัยการอาวุโส สำนักงานคดีศาลสูง มาพิบูลรัญชาติ
๔๔. นายอินตา บุระคำ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
๔๕. นายสมชาติ วงศ์รัตนานภูล อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นตันไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
    
-ราชกิจจาแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชย์ผู้พิพากษา
-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ไล่ออก-ยึดเครื่องราชฯ ขรก.ตุลาการ ผิดวินัยร้ายแรง
-ราชกิจจา ประกาศคำสั่งศาล ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ศ.สัมพันธ์ พ้นอธิการบดี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน