ประกาศราชกิจจาฯ การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกาศราชกิจจาฯ การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Publish 2019-04-28 12:39:47


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

 

ประกาศราชกิจจาฯ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ (๗) และมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ การเคหะแห่งชาติจึงออกพันธบัตร เพื่อนำมาชำระหนี้พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และชำระหนี้ก่อนครบกำหนดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การเคหะแห่งชาติ จึงขอประกาศให้ทราบว่า

ข้อ ๑ การเคหะแห่งชาติ กู้ยืมเงินโดยวิธีการจำหน่ายพันธบัตร

ข้อ ๒ พันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑”

ข้อ ๓ พันธบัตรดังกล่าว กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

ข้อ ๔ พันธบัตรดังกล่าวเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ข้อ ๕ พันธบัตรนี้มีมูลค่าที่ออกเป็นจำนวนรวม ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ หน่วย (สองล้านห้าแสนหน่วย) โดยมีมูลค่าหน่วยละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๖ พันธบัตรนี้มีกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่ออกพันธบัตรเป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่ออก และไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

ข้อ ๗ วันที่ออกพันธบัตร คือวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ วันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร คือวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรเป็นวันเปิดทำการถัดไป

ข้อ ๙ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยจากพันธบัตรในอัตราคงที่ร้อยละ ๒.๒๗ (สองจุดสองเจ็ด) ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยเริ่มคำนวณจากวันออกพันธบัตรถึงวันก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร การคำนวณดอกเบี้ยหลักเกณฑ์หนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน และนับวันตามจำานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

 

ประกาศราชกิจจาฯข้อ ๑๐ การเคหะแห่งชาติ จะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามก าหนดการ ดังนี้

๑๐.๑ ดอกเบี้ยงวดแรกจ่ายในวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๒ ดอกเบี้ยงวดต่อไปจ่ายทุกๆ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม และ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของพันธบัตร
๑๐.๓ ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจ่ายพร้อมกับเงินต้นของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร
๑๐.๔ ถ้าวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยดังที่ระบุในข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป

ข้อ ๑๑ ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตรและจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้

ข้อ ๑๒ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ ๑๓ การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน จำหน่าย มีหน้าที่จัดจำหน่ายพันธบัตรตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ข้อ ๑๔ นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแต่ละงวดให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร โดยพันธบัตรแบบมีใบจะถือตามรายชื่อทางทะเบียนหรือตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรกำหนด สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบจะจ่ายให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนถึงช่วงระยะเวลา 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

ข้อ ๑๕ กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนี้ ให้ถือตามการจดทะเบียนที่นายทะเบียน หรือตามรายชื่อและข้อมูลที่นายทะเบียนได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ พันธบัตรนี้มิให้ถือว่าฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรฉบับนั้นแล้ว

ข้อ ๑๗ นายทะเบียนจะนำฝากพันธบัตรแบบไร้ใบเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือออกเป็นใบตราสารเพื่อมอบให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันออกพันธบัตร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ ๑๘ การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรนี้เป็นหลักประกัน จะต้องนำพันธบัตรไปจดทะเบียนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือพิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ จะกระทำในระหว่างระยะเวลา ๑๐ วัน ก่อนถึงกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรมิได้เว้นแต่นายทะเบียนจะประกาศเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๙ พันธบัตรนี้จำหน่ายแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนต่างชาติ โดยไม่จำกัดประเภทบุคคลและสัญชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 


 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ประกาศราชกิจจาฯ คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ บิ๊กโจ๊ก ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม
-ประกาศราชกิจจาฯพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ลูกจ้างเฮลั่นได้สิทธิเพิ่มเติมเพียบ !
-ประกาศราชกิจจาฯ!"4 รัฐมนตรี"ลาออกจากตำแหน่ง(รายละเอียด)
-ประกาศราชกิจจาฯ!ระเบียบใหม่ขนส่ง โทษปรับสูงสุดปรับ 2 แสนบาท!ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน