โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 88 ขรก.

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 88 ขรก.

Publish 2019-05-03 15:52:41


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จํานวน ๖๙ ราย ดังนี้

 



โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 88 ขรก.

 

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

๑. ร้อยเอก ปรีชา อยู่หลาย เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. พันจ่าเอก บุญเลิศ ศรีสุมิตร เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓.พันจ่าเอก สุรัตน์ เป้าทอง เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

๔. จ่าสิบเอก อานุภาพ เกตุชิต เป็น พันโท ตั้งแต่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๕. พันจ่าเอก สงกรานต์ มนต์ทิน เป็น นาวาโท ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


 



สังกัดกองทัพบก

๖. ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ มีเพียร เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๗. ร้อยเอก ศักดิ์สิน ชุมทอง เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘. จ่าสิบเอก จิรายุ อินต๊ะราช เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

๙. พันเอก นิรัตน์ มีล้อม เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๐. พันเอก สุชาติ โสวัณณะ เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๑. พันตรี ประเสริฐ สิทธิวงศ์ เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๒. จ่าสิบเอก นิต ภู่สงค์ เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓. ร้อยโท อารมณ์ เทียมเมฆ เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๔. ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ ลํายอง เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๕. ร้อยเอก ศุภชัย ไชยทิพย์ เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๖. จ่าสิบเอก สุมิตร ปกพันธ์ เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๗. จ่าสิบเอก วัชรินทร์ หมัดอาสิน เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๘. ร้อยตรี จิรันธนิ ณ แดงปรกเกล้า เป็น พลตรี ตั้งแต่  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๙. ร้อยโท เกียรติ ซ้ายสนาม เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

๒๐.จ่าสิบเอก พงษ์ ศักดิ์ ฮามคำฮัก เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๑. จ่าสิบเอก สนั่นจันทร์คง เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒๒. จ่าสิบเอก เอกชัย วงค์ชัย เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๓. จ่าสิบเอก คํานวล ผาอินทร์ เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๔. จ่าสิบเอก เล็กคุ้มครอง เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒๕. จ่าสิบเอก พนม ทองศรี เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒๖. ร้อยตรีสุรภัทร์ อินทะสีดา เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

๒๗. จ่าสิบเอก เดชาทศ มาลัยรัตน์ เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๘. ร้อยตรี พงค์ศิริ ชูโชติ เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๙. จ่าสิบเอก สหรัฐชัยสมร เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓๐. จ่าสิบเอก ฉันทวัฒน์ ม่วงงาม เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓๑. จ่าสิบเอก สุรพล คงยิ่ง เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๒.จ่าสิบเอก แก่นแก้ว อ่ำจินดา เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๐มีนาคม ๒๕๕๙

๓๓. สิบเอก ศักดิ์นรินทร์ ประสีระตา เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๔. จ่าสิบเอก สุริยา ประจําหลัก เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓๕. ร้อยเอก ธนเทพ บัวบุศย์ เป็น พันเอก

๓๖. จ่าสิบเอก ธนพงศ์ สิงห์แก้ว เป็นพันเอก ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

๓๗. สิบเอก เสกสรรค์ กมลมาตย์ เป็น พันโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓๘. จ่าสิบตรี อัศวิน เลิศสีดา เป็น พันโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓๙. จ่าสิบเอก อภิรักษ์ แข็งแรง เป็น พันโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔๐. สิบเอก ฉลองชิงชู เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

๔๑. สิบโท โชคนิพัทธ์ ดวงจําปา เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔๒. สิบโท พีรพงษ์ ศรีสายธนู เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๔๓. สิบเอก สิรภพ อินทร์ภู่ เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔๔. สิบเอกวีรชัย จันทร์เขียว เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๔๕. สิบเอก ทินกร เกลี้ยงกลม เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔๖. สิบโท ทองมุก พิลาออน เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔๗. สิบโท ภานุพงศ์ นนท์ ตุลา เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

๔๘. จ่าสิบเอก พัฒพงค์ ผลบุญ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

๔๙. จ่าสิบเอก สมวุฒิวันแว่น เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สังกัดกองทัพเรือ

๕๐. พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต เป็น พลเรือเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕๑. นาวาเอกพีระ วัฒนมงคล เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

๕๒. พันจ่าเอก สมศักดิ์ สวนทอง เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๕๓. นาวาเอก มานะ โพธิ์ใจ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕๔. นาวาเอก สุทธิศักดิ์ ไพรวัลย์ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๕๕. เรือเอก พรชัย ด้วงมาก เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

๕๖. นาวาเอก ประชุม ฉวีวรรณ์ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

๕๗. นาวาตรี สุทธิโชค ทวีวงษ์ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๕๘. เรือเอก พิริย์ ธรรมวงศา เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๕๙. เรือเอก ไพบูลย์ น้อยวงศ์ เป็น พลเรือโท ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๐. จ่าสิบเอก สรร สวัสดิผล เป็น พลเรือตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

๖๑. พันจ่าเอก โกวิทย์ ทองปากพนัง เป็น พลเรือตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๘

๖๒. พันจ่าเอก อภิพงษ์ หุตะเจริญ เป็น พลเรือตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๙

๖๓. พันจ่าเอก วิชาญ จุลวานิช เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๖๔. จ่าเอก ภิญโญ สุวรรณรัศมี เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๕. พันจ่าเอก ทรงศักดิ์ แสงอรุณ เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖๖. จ่าเอก พยูญ แจ้งจิตต์ เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๖๗. จ่าตรี พัทธสิน ผิวบาง เป็น เรือเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดกองทัพอากาศ

๖๘. พันจ่าอากาศเอก พรศักดิ์ นักธรรม เป็น พลอากาศตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๙. จ่าอากาศโท สิรวิชญ์ สุดโต เป็น นาวาอากาศตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งพิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาฉุกเฉิน จํานวน ๑๙ ราย ดังนี้ 

 

สังกัดกองทัพบก

๑. จ่าสิบเอก วอน ไชยแพทย์ เป็น พลโท ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๒. จ่าสิบเอก สุพรรณ วงค์สุภา เป็น พลตรี ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๓. ร้อยตรีบุญจิน สุขชู เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. สิบเอก อํานาจ คงมนต์ เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๕. จ่าสิบเอก อํานาจ ท้วมอ่ำ เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

๖. จ่าสิบเอก ชนันท์ พุ่มพิพัฒน์ เป็น พันเอก ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๗. สิบเอก ดนัย คําแคว่น เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๘. สิบโท ธานี สมรูป เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๙. สิบโท บุลยามีน เจ๊ะสนิ เป็น พันตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๐. สิบโทวิรุณ พรมวิเชียร เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

๑๑. สิบโท เอนก พรหมทอง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๕

๑๒. พลทหารสมชาย สุวรรณภูมิ เป็นร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖

๑๓. พลทหารประจักษ์ ประกอบสุข เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐

๑๔. พลทหารจรูญ น้อยอินทร์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑

๑๕. พลทหารสมศักดิ์ พันธ์จันทร์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

๑๖. พลทหารสนธยา อ่อนนวล เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สังกัดกองทัพเรือ

๑๗. พันจ่าโทจักรกฤช พี่พิมาย เป็น พลเรือตรี ตั้งแต่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๘. พันจ่าเอก ชัยญา ทองคํา เป็น พลเรือตรี ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑๙. จ่าเอก ธีระวัฒน์ สุกรอดรู้ เป็น นาวาโท ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562
-ราชกิจจาฯประกาศ เลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
-ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

 



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน