ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชย์ 2 ตำรวจ

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชย์ 2 ตำรวจ

Publish 2019-05-03 16:19:42


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๒ ราย ได้ รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ. ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

 
ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชย์ 2 ตำรวจ

 

๑. ว่าที่ร้อยตำรวจโท ทองสุข  เพ็ญพวง ตำแหน่งรองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองกำกับซักถาม ๒ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการแล้ว เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 ๒. นายเมธี เจริญรักษ์ อดีตข้าราชการตํารวจ ชั้นยศดาบตํารวจ ตําแหน่งผู้บังคับหมู่กองกํากับการ ๘  กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและถอดยศ เนื่องจากเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุก และกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดนและเหรียญทองช้างเผือก

 

ทั้งนี้ ว่าที่ ร้อยตํารวจโท ทองสุข เพ็ญพวง และ นายเมธี เจริญรักษ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ การออกพันธบัตรของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2562
-ราชกิจจาฯประกาศ เลิกสมาคมมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ 14 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
-ราชกิจจาฯประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ ๔๕ ราย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์