ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญรัตนาภรณ์

ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฯและเหรียญรัตนาภรณ์

Publish 2019-05-11 18:20:57


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

 

 

๑. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒
๒. พันโท สมชาย กาญจนมณี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๓. พลเอก จักรภพ ภูริเดช เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

 

๔. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๕. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๖. พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 ๗. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๘. พันตรี จอม รัตตะพงษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๙. นายมนัส เสือเปลี่ยว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

 

๑๐. นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๑๑. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๑๒. นายวิวัฒน์ สร้อยนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

 

 

๑๓. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๑๔. คุณจันทนี ธนรักษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 


ขอบคุณเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน