รัฐใจดีจ่ายเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ให้คนยากจน

รัฐใจดีจ่ายเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ให้คนยากจน

Publish 2019-05-16 13:50:57


ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562”  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ให้สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท 
  

โดยปรับเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีฐานรายได้ จากเดิมไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี..ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี" ทำให้พ่อแม่ผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิ์มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีสาระสำคัญคือ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ให้กับครอบครัวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกินปีละ 1 แสน โดยจะมีการอุดหนุนเป็นรายเดือน ไปจนถึงอายุ 6 ปี 

 

 

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนนั้น ให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์นั้น มาขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดที่ภูมิลำเนาอยู่ ส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์ ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ของหญิงตั้งครรภ์มีภูมิลำเนาอยู่ก็ได้


โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ 6
3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง (เอกสารข้อมูลการรับรองบัตรประชาชน)
4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน