เปิดประวัติพระโกศกุดั่นน้อย พระราชทานพล.อ.เปรม สูงสุดสามัญชน

เปิดประวัติพระโกศกุดั่นน้อย พระราชทานพล.อ.เปรม สูงสุดสามัญชน

Publish 2019-05-27 07:58:04


จากกรณีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พลเอกเปรมติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอกเปรมติณสูลานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิทนับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อยฉัตรเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด 7 คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 )

 

 

  

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม2562 เวลา 18 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลดังนี้

 

 

-15 วัน(วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน2562)

 

-50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม2562)

 

-100 วัน (วันอังคารที่ 3 กันยายน2562 )

 

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

 

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา 21 วันนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

 

 

อย่างไรก็ตามสำหรับ พระโกศกุดั่นน้อย ใช้กับ

 

- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

- ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

- ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

- ขุนนางชั้น สมเด็จเจ้าพระยา หรือ เทียบเท่า

 

ผู้โปรดให้สร้าง ครั้งแรก คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1

 

ลักษณะ ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ทรง 8 เหลี่ยม ฝายอดทรงมณฑปปิดทองประดับกระจกสี

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน