ประกาศราชกิจจาฯ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง วงษ์สวัสดิ์

ประกาศราชกิจจาฯ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง วงษ์สวัสดิ์

Publish 2019-05-28 18:27:57


วันนี้ (28/05/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง “คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๘๘๐/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ใจความว่า  

 
 

ด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางสาวเกศศิราภรณ์ หรือวิชชุดา วงษ์สวัสดิ์ จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

 อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;