โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ข้าราชบริพารในพระองค์

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ข้าราชบริพารในพระองค์

Publish 2019-06-11 09:34:42


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ 

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 

 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศ พล.ต.ศักดา พลอยไป ตำแหน่ง ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่ พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่ง จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารต่อไป

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้อง :

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ทหาร-พลเรือน จำนวน 18 คน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วีรวิชญ์ ชมภูทรัพย์ศิริ
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์