ประกาศราชกิจจาฯแต่งตั้งนายกฯ

ประกาศราชกิจจาฯแต่งตั้งนายกฯ

Publish 2019-06-11 13:42:52


ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 เห็นชอบต้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

อ่านข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้อง :

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้นายทหาร-นายตำรวจ พ้นจากนายทหารราชองครักษ์-นายตำรวจราชองครักษ์ 75 ราย

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ทหาร-พลเรือน จำนวน 18 คน

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 แก่ทหาร-พลเรือน31ราย

เป็นบุญอย่างที่สุดในชีวิต ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่พระพี่เลี้ยง ในหลวง ร.๑๐

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน