ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว

ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว

Publish 2019-06-11 13:49:27


ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรารามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตราที่ 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่ 9 มิถุนายนพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่อาจจะเกี่ยวข้อง : ประกาศราชกิจจาฯแต่งตั้งนายกฯ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน