อธิบดีกรมอุทยานฯเคลื่อนไหว โต้ยิบโดนป.ป.ช.กล่าวหา ขึ้นเงินเดือนเมีย

อธิบดีกรมอุทยานฯเคลื่อนไหว โต้ยิบโดนป.ป.ช.กล่าวหา ขึ้นเงินเดือนเมีย

Publish 2019-06-28 12:30:41


จากกรณีที่มีการร้องเรียนต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ว่าด้วยเรื่องของข้าราชการซึ่งปฎิบัติงานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานฯ ซึ่งนางพิสมัย เนติธรรมกุล ภรรยาของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำงานอยู่ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือน ประจำรอบที่ 1 (1 ต.ค.2558 – 31 มี.ค.2559) ทั้งที่ปฎิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร แต่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ขณะที่นางพิสมัย ได้เลื่อนเงินเดือนถึง 6 เปอร์เซ็นต์ 
ต่อมามีการไปร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.กล่าวหาว่านายธัญญา กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยใช้อำนาจในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการประจำครึ่งปีแรก วันที่ 1 ต.ค.2558 – 31 มี.ค.2559 รายนางพิสมัย เนติธรรมกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ ช่วยราชการ สบอ.ที่ 8(ขอนแก่น) ซึ่งเป็นภรรยาในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด

 


โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เนื่องจากนางพิสมัย ไม่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ใดๆ ส่วนข้าราชการใน สบอ. 8 สำนักบริหารงานกลางและสำนักอื่นๆ ไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณาในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในรอบดังกล่าวได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราสูงสุดเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น น้อยกว่านางพิสมัยทั้งสิ้น 

 

 


ต่อมา น.ส.ชฏารัตน์ อนรรฆอร ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64 

 

 

อ่านข่าว : ป.ป.ช.ส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวงทรัพย์สอบอธิบดีกรมอุทยานฯ ล่าสุด นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า กระบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่นร. 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 โดยผู้บริหารหน่วยงานสามารถจัดสรรวงเงินให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้ กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้จัดสรรวงเงินในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด ให้กับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สามารถบริหารวงเงินในการพิจารณาขั้นเงินเดือนได้

 

 


ทั้งนี้ นายธัญญา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ กรมอุทยานแห่งชาติฯได้ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอุทยานฯ มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งในระดับสำนัก กอง กลุ่มงาน และระดับกรม เพื่อเพิ่มความรอบคอบในการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างรัดกุมแล้ว อีกทั้งในรอบการประเมินเดือนต.ค.2558 -มี.ค.2559 ก็มีผู้ได้รับการประเมินขั้นเงินเดือนในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า 10 ราย ซึ่งเป็นการพิจารณามาจาก สำนัก กอง กลุ่มงาน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯแล้ว ก่อนที่จะมาถึงตน

 

 

 

นอกจากนี้ นายธัญญา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกรณีป.ป.ช มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาของป.ป.ช.ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 64 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาเรื่องใด มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือกล่าวหาในเรื่องที่มิได้อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง ดําเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอํานาจก็ได้”

 

 

 


อย่างไรก็ตาม นายธัญญา กล่าวว่า ดังนั้น จึงไม่ใช่หนังสือที่ป.ป.ช.สั่งลงโทษตนแต่ประการใด เนื่องจากป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความผิดร้ายแรง หรืออาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของป.ป.ช. จึงได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเพียงเท่านั้น

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;