กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ นำร่องสิงห์บุรี 9 ส.ค.นี้ 29,000 ราย

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ นำร่องสิงห์บุรี 9 ส.ค.นี้ 29,000 ราย

Publish 2019-08-09 12:30:23


กรมบัญชีกลางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิในจังหวัดสิงห์บุรีโดยตรง จำนวนกว่า 29,000 ราย เริ่มจ่ายเดือนแรกในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เงินเดือนทหารกองประจำการของกระทรวงกลาโหม เงินค่าป่วยการ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มาอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 76 จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานนำร่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิได้โดยตรง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี ทั้ง 41 แห่ง ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และได้รับการสนับสนุน จากกรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล เพื่อให้สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิใน จ.สิงห์บุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 
ในเดือนสิงหาคม 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สิงห์บุรี ที่มีฐานข้อมูลพร้อมจ่ายเงินตามโครงการฯ จำนวน 30 แห่ง จากทั้งหมด 41 แห่ง แบ่งเป็น ผู้มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้อายุ จำนวน 25,624 ราย เป็นเงิน 16.9 ล้านบาท และผู้มีสิทธิที่จะได้รับ เงินเบี้ยความพิการ จำนวน 4,277 ราย เป็นเงิน 3.4 ล้านบาท เริ่มจ่ายตรงเดือนแรกในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 สำหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใน จ.สิงห์บุรี ที่เหลืออีก 11 แห่ง จะเริ่มจ่ายตรง ในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยการจ่ายเงินดังกล่าวจะมีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ๆ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว หากมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่พอจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ กรมบัญชีกลางมีแนวทางให้ความช่วยเหลือ อปท. เพื่อให้สามารถจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ สถ. แจ้งกรมบัญชีกลางขอใช้เงินยืมทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมได้ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หาก อปท. ใด มีเงินเหลือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินที่เหลือจ่ายดังกล่าวคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. เพื่อเป็นรายได้ของ อปท. ต่อไป
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการแทน อปท. ครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้มีสิทธิ เนื่องจากผู้มีสิทธิจะยังคงได้รับสิทธิตามเดิม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน รวมถึงช่องทางในการรับเงิน อีกทั้ง ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและแบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 กรมบัญชีกลางจะทยอยดำเนินการจ่ายเงินในอีก 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.จันทบุรี นครราชสีมา มุกดาหาร น่าน อุทัยธานี สมุทรสงคราม พังงา และสงขลา ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ครบทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสส. ในเขตกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการครบทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 12.4 ล้านราย ตามเป้าหมายการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ นำร่องสิงห์บุรี 9 ส.ค.นี้ 29,000 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตาแก่น ออกรับจ้างปีนต้นลำไย โชคร้ายพลัดตกลงมา พิการนาน 5 ปี ต้องอาศัยเบี้ยคนพิการ คนชราประทังชีวิต (คลิป)
-ไม่อยากให้ต้องใช้สิทธิ์เบี้ยคนพิการ!! นางฟ้าซาลอน โพสต์ห่วง "ลีน่าจัง"กลัวถูกทำร้าย แสดงจุดยืนสวนกระแสสังคม ออกปากชม จริงๆคุณมีความสามารถมาก
-วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ!! ตา-ยายวัย 74ปี สู้ชีวิตเพียงลำพัง ประทังชีวิตด้วยเบี้ยคนชราและเบี้ยคนพิการ อาศัยอยู่ในบ้านที่จะพังแหลมิพังแหล(มีคลิป)
-สองพี่น้องกอดคอสู้ชีวิต ใช้เบี้ยคนพิการพี่ชายส่งน้องเรียนมัธยม พ่อแม่แยกทาง ดิ้นรนกันเพียงลำพัง คิดท้อเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว 3 ครั้ง!!

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์