ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน

ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน

Publish 2019-08-14 10:24:15


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ว่า ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง โดยขั้นตอนแรกลูกจ้างต้องไปแจ้งไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน empui.doe.go.th จากนั้นให้ดำเนินการยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ 

 

 

 เตรียมหลักฐาน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงาน

หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ถ้ามี)

 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรก

 จากนั้นต้องรายงานตัวทุกเดือนกับสำนักงานจัดหางานผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน เพื่อรับเงินว่างงาน โดยเงินที่ได้รับแต่ละเดือนจะโอนเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้

 สำหรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่จะได้รับแบ่งเป็น 2 กรณี

 

ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน

 

 1. กรณีลาออกจากงานเอง โดยสมัครใจ และกรณีถูกเลิกจ้าง โดยกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนว่างงานไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 
2. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับสิทธิกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน รวมทั้งต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน 

 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. สายด่วน 1506

ขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 แบบ ที่คนทำงานควรรู้
-ประกันสังคม เผย จ่ายแค่ 432 บาท ก็สามารถเป็นผู้ประกันตนในระบบได้
-ประกันสังคมจ่ายทุกเดือน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้
-ลาออก เลิกจ้าง ตกงาน ยื่นขอรับเงินประกันสังคม สูงสุด 7,500 ต่อเดือน
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน